Karjera

 

AR NORITE TAPTI UAB "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS" DALIMI?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie:

Skelbiama 2 (dviejų) Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų atranka į UAB "Klaipėdos autobusų parkas" valdybą, turinčių bent vieną šių kompetencijų:

  • strateginio valdymo ir valdysenos srityje,
  • finansų srityje,
  • ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje,
  • teisės srityje.

Atranką inicijuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomoji institucija, sprendimą dėl kandidatų išrinkimo valdybos nariais priima įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dokumentų pateikimo tvarka:

  • Dokumentai teikiami Turto valdymo skyriui el. paštu: alina.mikalauske@klaipeda.lt, temoje nurodant "KLAP valdybos nario atranka".
  • Teikiant dokumentus būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama.
  • Dokumentai teikiami iki 2023-04-23 (imtinai).

Kontaktiniai asmenys:

Atranką inicijuojančio subjekto Turto valdymo skyriaus patarėja Alina Mikalauskė, tel. (8 46) 39 60 41, el. p. alina.mikalauske@klaipeda.lt.

Atrankos informacija ir priedai https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/skelbimai/7656/valstybes-tarnautoju-atranka-i-savivaldybes-valdomu-imoniu-kolegialiu-organu-narius:3876/.

Informacija apie valstybės ir savivaldybių skelbiamas nepriklausomų narių į kolegialius organus atrankas skelbiama https://governance.lt/kolegialus-organai/.

--

 

1. Autobusų vairuotojų komandos ir padėtų mums rūpintis sėkmingu keleivių pervežimu. Jei tu turi D kategorijos vairuotojo pažymėjimą, profesinės kvalifikacijos pažymėjimą „95“ ir nori dirbti, esi savarankiškas ir atsakingas, kviečiame jungtis prie mūsų.

Atlygis – apie 1400 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV siųsti el. paštu: karjera@klap.lt.

 

2. Vairuotojų komandos (gatvių ar sniego valymo mašinų) ir padėtų mums rūpintis Klaipėdos miesto gatvių švara. Jei tu turi C kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir nori dirbti, esi savarankiškas ir atsakingas, kviečiame jungtis prie mūsų.

Atlygis –  apie 1752 Eur (neatskaičius mokesčių) plius priedai.

CV siųsti el. paštu: karjera@klap.lt.

 

3. Darbininkų komandos. Jei moki naudotis pjovimo, sukimo, gręžimo ir kitais įrankiais, turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (privalumas –  C kategorija ir darbas krautuvu), esi savarankiškas ir atsakingas, kviečiame jungtis prie mūsų.

Atlygis – apie 1350 Eur (neatskaičius mokesčių) plius priedai.

CV siųsti el. paštu: karjera@klap.lt.

 

4. Remonto skyriaus darbuotojų komandos. Jei nori dirbti, esi savarankiškas ir atsakingas, kviečiame jungtis prie mūsų. Neturint tinkamos kvalifikacijos apmokome.

4.1. automobilinės hidraulinės įrangos specialistas. Atlygis 1660,00 Eur (neatskaičius mokesčių) plius priedai.

4.2. automobilių kėbulų dažytojas. Atlygis 1290,00 Eur (neatskaičius mokesčių) plius priedai.

4.3. automobilių kėbulų remonto šaltkalvis 1290,00 Eur (neatskaičius mokesčių) plius priedai.

CV siųsti el. paštu: karjera@klap.lt.

 

DĖL nepriklausomo KANDIDATo atrankos Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ VALDYBĄ

Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 140033557, buveinė – Garažų g. 2, Klaipėda, valdybos narius atranka. Nepriklausomas kandidatas į Bendrovės valdybos narius renkamas 4 metų kadencijai. Atranką vykdys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatas, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius atrankos kriterijus:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

4. neturi būti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5. turi būti išnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

6. turėti vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia Bendrovė, arba turėti kompetencijos įmonių valdymo srityje.

Kandidatas:

1. turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės valdomų bendrovių ir Bendrovės veiklą;

2. skirti laiko darbui Bendrovės valdyboje ir įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

3. gebėti analitiškai mąstyti, aiškiai perteikti mintis bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;

4. įsipareigoti Bendrovės atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, kad bus lojalus ir laikysis konfidencialumo, vengs situacijos, kai jo privatūs interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, nepainios Bendrovės turto su savo turtu arba naudos jį ar informaciją, kurią jis gauna ar gaus būdamas Bendrovės valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui;

5. atitikti Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punkte nustatytus nepriklausomumo kriterijus:

5.1. kandidatas negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

5.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios įmonės, išskyrus atlygį už valdybos nario pareigas;

5.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų, suteikiančių daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir negali būti tokio akcininko atstovu;

5.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų Bendrovės;

5.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu ar darbuotoju;

5.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus;

5.7. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba šio skelbimo 5.1-5.6 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai); artimas šeimos narys;

5.8. kandidatas neturi būti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarnautojas arba savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;

5.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti kandidato arba jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 5.7 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas;

5.10. kandidatas negali būti įmonės, kuri vykdo tokią pačią veiklą, kaip Bendrovė, arba veikia toje pačioje veiklos srityje, darbuotojas, valdybos narys ar stebėtojų tarybos narys arba kitaip būti susijęs su tokia įmone.

Kandidato atrankos tvarka ir kriterijai, kuriuos jis turi atitikti, nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos apraše.

Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) Kandidato paraiška, užpildyta pagal 1 priede pateiktą formą;

2) Kandidato sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal 2 priede pateiktą formą;

3) Kandidato nepriklausomumo deklaracija, užpildyta pagal 3 priede pateiktą formą;

4) gyvenimo aprašymas (CV);

5) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jo kopija;

6) aukštojo išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos;

7) vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia bendrovė, arba kompetencijos įmonių valdymo srityje įrodymo dokumentai ir jų kopijos.

Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti iki š. m. birželio 16 d.

Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti šiuo adresu: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas arba su savimi turėti dokumentų originalus ir jų kopijas); dokumentai priimami 109 kab.;

arba

2) paštu – registruotu laišku (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas), adresuotu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai;

arba

3) elektroniniu paštu – dokumentai@klaipeda.lt patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktiniai asmenys – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vyriausioji specialistė vyriausioji specialistė Alina Mikalauskė,
tel.: (8 46) 39 60 41 el. p.
alina.mikalauske@klaipeda.lt

Dokumentai asmeniškai priimami: š. m. birželio 16 d. penktadienį nuo 10.00 val. iki 11.00 val., 109 kab.

PRIEDAI:

1 priedas. Kandidato paraiška;

2 priedas. Kandidato sąžiningumo deklaracija;

3 priedas. Kandidato nepriklausomumo deklaracija.